SHINKOKU BAKUFU | SHOGUNAT SHINKOKU

Hier befindet sich das Inselreich von Shinkoku.